Pedagogisk plattform

Vision

 • Vuollerims Friskola ska vara känd och användas av familjer i samhället på grund av dess värden och pedagogiska arbete.
 • Vuollerims Friskola ska ha ett nära samarbete med föräldrar, som deltar och får inflytande, genom demokratiska kanaler i skolans utveckling
 • Vid Vuollerims Friskola arbetar elever, föräldrar och all personal utifrån skolans värden. (Kommer att finnas beskriven i ett annat dokument)
 • I Vuollerims Friskola utvecklas eleverne till hela, handlingsberedda, kompetenta människor.
 • Vid Vuollerims Friskola betonas formella kunskaper och en öppen social och mänsklig utveckling högt eftersom undervisning och allmänbildning ses komplettera varandra.
 • Vuollerims Friskola använder pedagogisk differntierad undervisning och inkluderar alla elever i ett tryggt, begripligt och hanterbart sammanhang där mångfald uppmuntras.
 • Vuollerims Friskola skapar en demokratisk kultur så att barn har lust och förmåga att bli aktiva medborgare i det svenska samhället.
 • Vuollerims Friskola kommer att skapa en arbetsplats som attraherar, utvecklar och underhåller professionellt kompetenta och socialt engagerade medarbetare.
 • Vuollerims Friskola skall varar redo för förändringar och aldrig glömma att barn får lära för framtiden.

Människosyn

Reformpedagogik är den pedagogiska inriktning skolan särskilt inspireras av men med inslag av flera andra pedagogiska inriktningar. Den kritiska pedagogiska traditionen bör nämnas eftersom den också har en viktig plats i skolans utveckling.
Reformpedagogik bygger på ett krav att barnet/eleven alltid är föremål för utbildningen och att han/hon har rätt till en mer självständig utveckling än samhället ofta kan ge plats till. Grundskoleutbildningen syftar till att lägga en grund för eleven att bli en vuxen myndig och ansvarstagande person med en lust till ett livslångt lärande. Den kritiska pedagogikens traditioner tillmäter samspelet mellan samhället och människan stor betydelse.
Denna interaktion förstås så att den enskilda delvis bestäms av samhället, dels har möjligheten att aktivt ingripa och ändra det. Genom detta bildas identitet och med det följer att man inte kan förstå en människa som en isolerad individ – man måste förstå varje individ i relation till det omgivande samhället.

Människan bildas som en levande varelse som ingår i ett evigt samspel med sin omgivning. Detta innebär att endast i samspel med sina lärare, kamrater, familj och samhälle kan elever utvecklas. Det är därför vår uppgift som lärare att skapa en miljö där detta samspel kan äga rum.
Grundtanken är att människor utvecklas hela livet. Denna eviga förändring är vårt bästa sätt att lära eftersom det skapar en naturlig nyfikenhet hos barn/elever från de första åren. Denna form av människosyn blir bas för vår pedagogiska tanke om den kompetenta människan.
Människan lär sig genom handling och därmed förenas förnuft och känsla, teori och praktik. Genom att vara handlande kan barn/elever ha möjlighet att lösa problem på egen hand.
Detta är den bästa förutsättning för att vara en självstyrande och ansvarsfull människa. Vi strävar efter att lära eleverna värdet av öppen dialog då kommunikation med och respekt för andra i ett samhälle har stor betydelse för social och kunskapsrelaterad bildning och den enskilda elevens harmoniska och personliga utveckling.

Vårt pedagogiska mål är att eleverna lär sig grundläggande formella färdigheter, samtidigt som de bildas att vara medansvariga, demokratiska och kompetenta medborgare, då detta är en grund för att leva i ett fungerande demokratiskt samhälle.

Värden

Lärande

 • Vuollerims Friskolas undervisning och skolkultur riktar sig såväl till elevernas formella kunskaper och personliga utveckling som till elevens sociala bildning.
 • Vuollerims Friskolas undervisning bygger på dialog och kunskap om utveckling och lärande.
 • I Vuollerims Friskolas undervisning är eleverna undersökande, experimenterande, filosoferande, använder sin fantasi och söker förklaringar och sammanhang vilket är skolans tolkning av pedagogiskt entreprenörskap.
 • I Vuollerims Friskolas undervisning är upplevelser, både inom och utanför skolan av stor betydelse. Kropp och sinne utmanas och genom nya intryck uppmuntras elevens förmåga till företagsamhet och fördjupning.
 • Vuollerims Friskolas undervisning och skolkultur stärker och utvecklar elevernas förmåga att vara kreativ i tal och skrift, musik och bild samt rörelse och rollspel/teater.

Skolkultur

 • Vuollerims Friskolas kultur är baserad på dynamisk gemenskapen förankrad i ansvar för gemensamma arbetsuppgifter, delaktighet, mångfald, yttrandefrihet och ansvaret att lyssna på andra.
 • Vuollerims Friskolas vardag präglas av ömsesidig respekt där vänskap, mångfald och närhet samverkar i skolan..
 • Vuollerims Friskola möter föräldrar i ett förtroendefullt och engagerat samarbete runt ansvaret för elevens lärande och fostran.
 • Vuollerims Friskolas elever, personal och föräldrar förväntas delta i skolans liv och utveckling.
 • Vuollerims Friskola har kort väg från idé till initiativ och handling/åtgärder.

Bildning

 • Vuollerims Friskola är skolan för de sena barndomsåren och tidiga ungdomsåren – En rik tid med lek, vänskap och upplevelser är ett mål i sig och ett grundläggande element i elevens bidning.
 • Vuollerims Friskola är en del i livets skola. Eleverna fostras till kompetenta människor som visar mod och respekt, och omdömes- och handlingsförmåga.
 • Vuollerims Friskola förbereder eleverna för samhället. Eleverna fostras att bli aktiva medborgare i en demokrati som vilar på grundläggande mänskliga rättigheter.
 • Vuollerims Friskola förbereder eleverna för en värld i förändring. Skolan förbereder eleverna för en globaliserad värld med olika kulturer och komplexa samspel mellan natur och samhälle.

Comments are closed.